பனி

பொழியும்

இரவில்

கூட

காரிருளையும்

குளிரையும்

தாண்டி

உனக்காக

ஒரு நட்சத்திரத்தை

எட்டத் துடிக்கின்றேன்


,iyAjph; fhyk; tUtJ

,aw;ifapYk; tho;f;ifapYk;

rf[k; - Mdhy;

mij kd cWjpapUe;jhy;

tre;jkhf;FtJ

,aw;ifapYk; tho;f;ifapYk;

rf[k; my;;y


vOj;Jf;fs; jtwpajhy;

nrhw;fs; jtwhdJ

nrhw;fs; jtuhdjhy;

thf;fpaq;fs; ,ilepd;wd

thf;fpaq;fs; ,ilepd;wjhy;

tupfs; jLkhwpd

tupfs; jLkhwpajhy;

ftpijapd; jiytpjp jiyfPohdJ

ftpijapd; jiytpjp jiyfPohdjhy;

vd; jiytpjp NeuhdJ


New;Wg;gbj;j gj;jpupif

goR

tUlq;fs; gy fle;Jk;

cd; fbjk; GjpJ