எங்கள் ஊரில் தான் வீதிகளில் நாய்களும் மாடுகளும் ஆடுகளும் சன நெரிசலை ஏற்படுத்தும். அது பறவாயில்லை. கலைத்துவிடலாம். கொழும்பில் எதனையும் காணமுடியாது. ஆனாலும் வாகன நெரிசல் தான். ஆனால் ஆபிரிக்காவில் பாருங்கள் என்னவெல்லாம் வீதியை மறைக்கின்றது என்று. இனி இறங்கி கலைக்க மனம் வருமா?http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=1&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=2&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=3&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=4&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|
http://by134w.bay134.mail...live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=5&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|


http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=6&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=7&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=8&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=9&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=10&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=11&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=12&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|
http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=14&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|


http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=15&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=16&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=17&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=18&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|

http://by134w.bay134.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=19&messageId=deda45ce-c7f2-40a3-a650-88ef2d6e1141&Aux=4|0|8CBA93D566B79F0|